Historia szkoły

1 września 1999 r. wprowadzono dawno przygotowaną reformę szkolnictwa, która zakładała istnienie obowiązkowej sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum.

W budynku mieszczącym do tej pory Szkołę Podstawową nr 10 i II Liceum Ogólnokształcące znalazła swoją siedzibę trzecia szkoła – Publiczne Gimnazjum nr 2, zajmując pierwsze i drugie piętro segmentu C.

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczął naukę pierwszy rocznik uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2. Z dniem 1 IX 1999 r. naukę podjęło 147 uczniów w 5 oddziałach. Zatrudnionych zostało 22 nauczycieli. Uczniowie uczyli się w następujących klasach: dziennikarsko – teatralnej, ogólnej, sportowej i matematyczno – informatycznej.

Dyrektorem nowo powołanej szkoły została pani mgr Jolanta Zubik. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystšpiono do urządzania sal lekcyjnych, pracowano nad misją i wizją szkoły.

Misja naszej szkoły brzmi następująco:

„Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata
I wznosić się wyżej… zawsze wyżej –
pomóc uczniom rozwinąć do granic możliwości swoje umiejętności
i wychowywać ich w duchu partnerstwa, szacunku i zrozumienia dla kolegów, nauczycieli, domu rodzinnego i środowiska.””

 

14 października 2000 r. po raz pierwszy w gimnazjum odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

Do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest pani mgr Jolanta Zubik, natomiast funkcję wicedyrektorów sprawowali nauczyciele: pani Joanna Klamka, pani Grażyna Jakóbik, pani Małgorzata Pawlik i pani Agnieszka Batko, która tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Po kilku latach działalności nadszedł czas na wybór patrona szkoły. Debatowano od 1 września 2002 r. Uczniowie promowali kandydatów na patrona szkoły tworząc gazetki ścienne z bogatymi informacjami o wybranych postaciach. Dyskutowano na lekcjach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. Dnia 14 stycznia 2003 r. rodzice uczniów naszej szkoły dokonali wyboru patrona szkoły w drodze głosowania. Nauczyciele i uczniowie głosowali 27 lutego 2003 r. W dniu 3 marca 2003 r. Komitet Nadania Imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 powołany przez panią dyrektor Jolantę Zubik przedstawił wyniki głosowania. Spośród wielu różnych propozycji w głosowaniu końcowym wybrano Janusz Korczaka na patrona Publicznego Gimnazjum nr 2.

Po wyborze patrona szkoły przystąpiono do prac związanych z uroczystością nadania imienia szkole. Zorganizowano wieczornicę słowno-muzyczną dla uczniów i rodziców. Rozpoczęto również realizację projektu tablicy pamiątkowej i sztandaru.

Dnia 21 listopada 2004 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole. Uroczystość rozpoczęła się mszą w Kościele Matki Bożej Różańcowej, gdzie poświęcono sztandar ufundowany przez rodziców. Następnie wszyscy zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie udali się do sali teatralnej MOKSiR na uroczystą akademię przygotowaną przez panią Ewę Marzec. Po zakończeniu akademii w budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił proboszcz parafii ksiądz Wojciech Bryja. Tablicę odsłonili: pani Elżbieta Lęcznarowicz – Małopolski Kurator Oświaty, pan Ryszard Kosowski – Burmistrz Miasta Chrzanowa, pani Mirosława Sojka – Przewodnicząca Rady Rodziców i pani Jolanta Zubik – dyrektor szkoły.

Od tego czasu dzień patrona łączy się z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Dzień ten świętujemy w październiku w dniu Święta Edukacji Narodowej.

Historię szkoły nawet tak młodej tworzą ludzie. Dzięki ogromnej pracy szkoła uzyskała szereg certyfikatów:

– w roku 2004/2005 z rąk Prezydenta RP pana Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły z klasą”

– w roku 2007/2008 z rąk Komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

– w roku 2009/2010 otrzymaliśmy certyfikat „ Szkoły Odkrywców talentów” przyznane przez MEN

– w roku 2011/2012 Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał nam tytuł Małopolskiej Szkoły Prezydencji.

Tradycją naszej szkoły jest organizacja wielu wycieczek przedmiotowych. Organizując je, pragniemy, aby uczniowie zobaczyli i dotknęli tego, o czym w szkole mogą jedynie przeczytać lub usłyszeć. Nasi uczniowie odwiedzili Kraków, Warszawę, Wrocław, Oświęcim, Paryż, Londyn, Pragę, Włochy, Hiszpanię, Grecję.

W roku szkolnym 2011/2012 Gazeta Krakowska ogłosiła ranking szkół gimnazjalnych i uklasowała nas na I miejscu wśród wszystkich gimnazjów powiatu chrzanowskiego. Na pewno jest to powód do dumy.

1 stycznia 2009 r. w budynku, w którym miała siedzibę Szkoła Podstawowa nr 10 i Publiczne Gimnazjum nr 2 utworzono Zespół Szkół nr 2 w Chrzanowie. Dyrektorem zespołu została pani Jolanta Zubik a wicedyrektorem pani Agnieszka Batko.

Historia szkoły to uczeń, nauczyciel, rodzic. Każdy uczeń, zdobywający wiedzę w naszej szkole wiele z niej wynosi, ale zostawia także cząstkę siebie. Nauczyciele dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem rozbudzają ciekawość w swoich uczniach i zachęcają ich do własnych poszukiwań.

SŁÓWKO O SZKOLE DZIŚ…

„Dwójka”– tak potocznie mówi się o Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie.

Pod okiem 30 osobowej, wysoko wykwalifikowanej, kompetentnej kadry pedagogicznej uczy się 357 uczniów w 12 oddziałach. Do ich dyspozycji jest 11 sal lekcyjnych, 3 sale gimnastyczne, boiska, stołówka, biblioteka multimedialna, gabinet pedagoga, gabinet lekarski.

Możemy pochwalić się nie tylko niezłą bazą lokalową, ale przede wszystkim ofertą edukacyjną:

– prowadzone są ciekawe zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, warsztatów artystycznych oraz zajęć sportowych

– organizacja klas ukierunkowanych

– nauka języka obcego spośród trzech do wyboru (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)

– wyjazdy na basen w ramach zajęć SKS – u

– cykliczne wyjazdy na spektakle teatralne, musicale, do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium Kopernik, ćwiczenia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik

– uroczystości i imprezy szkolne

– konkursy przedmiotowe, tematyczne, artystyczne literackie, recytatorskie, zawody i turnieje sportowe

– regularne zajęcia na lodowisku

– autorskie programy wychowawcze i dydaktyczne.

Nasza szkoła od wielu lat jest współorganizatorem i gospodarzem etapów rejonowych małopolskich konkursów przedmiotowych:

– Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego

– Małopolskiego Konkursu Informatycznego

„Dwójka” już dawno zdobyła wysoką renomę. Decyduje o tym:

– doskonała kadra kierownicza i pedagogiczna

– warunki do wszechstronnego , harmonijnego rozwoju dziecka

– wysoki poziom umiejętności i wiedzy, mający od kilku lat odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach egzaminów gimnazjalnych uczniów klas III

– liczba „olimpijczyków”, tj. laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych

W latach 1999 -– 2013 w naszej szkole tytuł LAUREATA uzyskało 28 uczniów a tytuł FINALISTY uzyskało 103 uczniów

Szkoła dziś – to ciekawe metody przekazywania wiedzy, poznawania i przyswajania nowych umiejętności i nabywania doświadczenia. To nauka umiejętności skupienia się na pracy, ale też kształcenie szacunku dla historii i tradycji. Jest to w końcu także umiejętność dzielenia się tym, co mamy z innymi, ponieważ ważną wartością jest dla nas otwartość na młodego człowieka.

Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej