Procedury Postępowania

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CHRZANOWIE

 

 1. Procedura postępowania w przypadku  stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
 2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych
 3. Procedura postępowania w razie wypadku na przerwie
 4. Procedura postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na złe samopoczucie
 5. Procedura postępowania w przypadku opuszczania przez ucznia zajęć lekcyjnych
 6. Procedura postępowania w przypadku zakłócania toku lekcji
 7. Procedura postępowania  w razie wypadku na lekcji wychowania fizycznego
 8. Procedura postępowania  w razie złego zachowania ucznia podczas przerwy
 9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły
 10. Procedura postępowania w przypadku korzystania przez uczniów w czasie lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych

 

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

DEFINICJA

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:

 1. lekceważące lub obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach,
 2. prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,
 3. nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
 4. naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,
 5. użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
 6. pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników również w internecie ,
 7. naruszenie ich nietykalności osobistej.

PROCEDURA

1) W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.

2) W obecności pracowników wymienionych w pkt l procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu, wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania.

3) Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2 i 3, procedura przebiega następująco:

 1. A) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie dotyczy  punktu a lub b definicji:
 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
 • uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie     statutu szkoły,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
 1. B) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
 • uczeń otrzymuje naganę wychowawcy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu z wszystkimi konsekwencjami,
 • sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
 • szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:

 • wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły,
 • wzywana jest natychmiastowo policja,
 • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
 • uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
 • sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.
 • osoba poszkodowana zgłasza na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków (nadzór kuratora sądowego) . Nauczyciel wobec którego zostało dokonane przestępstwo może to zgłosić do sądu jako sprawę karną.

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

1) W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.

2) W obecności pracowników wymienionych w pkt l procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną.

3) Wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia oraz pogotowie ratunkowe.

 1. A) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
 • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika za rażące naruszenie  regulaminu szkoły i statutu z wszelkimi konsekwencjami,
 • rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
 1. B) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
 • sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły oraz właściwych służb, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
 • szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania
 • jeżeli uczeń ma kuratora sadowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okoli­cznościach.
 1. C) Jeżeli zachowanie ucznia odbiega od normy i występuje choćby podejrzenie zagrożenie zdro­wia lub życia:
 • wzywana jest natychmiastowo policja , wzywane jest równocześnie pogotowie ratunkowe,
 • uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły z wpisem do dziennika za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu z wszelkimi konsekwencjami,
 • jeżeli lekarz pogotowia nie podejmie decyzji o umieszczeniu ucznia w szpitalu, rodzice/ prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sadowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
 • szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjecie dalszego postępowania.

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków( nadzór kuratora sądowego).

 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU NA PRZERWIE

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przez nauczyciela pełniącego dyżur.
 2. W razie potrzeby jeden z nauczycieli dyżurujących przechodzi z uczniem do gabinetu higienistki szkolnej.
 3. Zgłoszenie incydentu do sekretariatu.
 4. Poinformowanie wychowawcy klasy.
 5. Wypełnienie karty wypadku.
 6. Sekretarz szkoły powiadamia rodziców ucznia o wypadku i prosi by odebrali dziecko ze szkoły (uczeń czeka w sekretariacie lub w gabinecie pielęgniarki).

 

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁE SAMOPOCZUCIE

 1. Rozmowa z uczniem (rozpoznanie objawów złego samopoczucia)
 2. Wysłanie przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do sekretariatu o złym samopoczuciu ucznia. Nauczyciel ustnie bądź telefoniczne powiadamia sekretariat o złym samopoczuciu ucznia.
 3. Sekretarz szkoły, wicedyrektor bądź pedagog szkolny przychodzi po ucznia i zaprowadza go do gabinetu higienistki szkolnej.
 4. Jeżeli uczeń może zostać do końca lekcji, pani higienistka odprowadza go do klasy.
 5. Jeżeli stan ucznia wymaga, by poszedł on do domu, pani higienistka odprowadza go do sekretariatu bądź gabinetu pedagoga szkolnego.
 6. Sekretarz szkoły powiadamia rodziców ucznia o jego stanie i prosi by odebrali dziecko ze szkoły (uczeń czeka w sekretariacie).

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OPUSZCZANIA PRZEZ UCZNIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 1. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia – powyżej 10 w miesiącu wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o tym fakcie.
 2. Interwencję w sprawie nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia podejmuje wychowawca klasy. W przypadku 20 godzin nieusprawiedliwionej (zgodnie ze statutem) nieobecności, powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia (np. przez dziennik elektroniczny). Uczniowi, który opuścił bez usprawiedliwienia 25 godzin lekcyjnych, wychowawca jest zobowiązany udzielić pisemnego upomnienia.
 3. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (powyżej 35 godzin) – wychowawca kieruje go na rozmowę dyscyplinującą do pedagoga szkolnego.
 4. W przypadku, gdy powyższe czynności nie przyniosły pożądanego skutku i uczeń nadal opuszcza zajęcia lekcyjne (powyżej 45 godzin), do szkoły wzywani są rodzice/opiekunowie prawni na rozmowę z pedagogiem szkolnym i wychowawcą w celu rozpoznania sytuacji i poinformowania ich o podejmowanej procedurze.

Rozmowa pedagoga szkolnego i wychowawcy z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia – zapoznanie z możliwymi skutkami absencji:

– powstanie zaległości programowych, trudności w nauce;

– osiąganie niższych wyników w nauce;

– utrwalanie nieprawidłowych postaw – nieodpowiedzialności, nieobowiązkowości, niesystematyczności, ignorancji względem norm i regulaminów;

– przeżywanie niepowodzeń szkolnych;

– poczucie wyizolowania z zespołu klasowego;

– szukanie akceptacji w złym towarzystwie, grupach destrukcyjnych;

– wchodzenie w konflikt z prawem;

– nabywanie złych przyzwyczajeń (sięganie po używki).

 1. Rozmowa dyscyplinująca z wicedyrektorem szkoły po opuszczeniu przez ucznia
  60 godzin bez usprawiedliwienia.
 2. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy po zaopiniowaniu przez wicedyrektora, udziela uczniowi pisemnej nagany, po opuszczeniu przez niego co najmniej 90 godzin nieusprawiedliwionych. Szkoła informuje o tym fakcie rodzica/prawnego opiekuna i jednocześnie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, że kolejne godziny opuszczone bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę kierowania wniosku do Sądu Rejonowego – Wydział III Rodzinny.
 3. W sytuacji dalszego uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia (po opuszczeniu przez ucznia 110 godzin bez usprawiedliwienia) dyrektor szkoły kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o wydanie zarządzeń opiekuńczych w związku z zagrożeniem demoralizacją.

 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCANIA TOKU LEKCJI

DEFINICJA

Poprzez zakłócenia toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej ( w tym korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych)

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia, powstałego w sali bądź na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniem uczniów

 1. Próba rozwiązania problemu.
 2. Ustne upomnienie.
 3. Pisemna uwaga w dzienniku lekcyjnym (krótki opis zachowania)
 4. Pisemna uwaga w zeszycie przedmiotowym z koniecznością podpisu rodzica
  (po nie podpisanej uwadze nauczyciel telefonuje do rodziców).
 5. Poinformowanie wychowawcy o zaistniałej sytuacji.
 6. Rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym.
 7. Powiadomienie rodziców o jego zachowaniu
 8. Rozmowa rodzica z wychowawcą w obecności ucznia.
 9. Powiadomienie dyrektora szkoły.
 10. Wezwanie rodziców ucznia przez dyrektora szkoły
 11. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem i rodzicem w obecności wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 12. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach postępować należy wg tych procedur
 13. Zastosowanie kar statutowych
 14. Jeżeli sytuacja powtarza się regularnie skierowanie pisma o rozmowę prewencyjną do policji.

UWAGA !

Nie należy zakłócać toku innym nauczycielom ( np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie).

 

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przez opiekuna grupy.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej, jednocześnie pozostawia swoją grupę pod opieką drugiego nauczyciela (zgłoszenie incydentu do sekretariatu).
 3. W razie nieobecności innego nauczyciela zawiadamia telefonicznie sekretariat szkoły.
 4. Pielęgniarka szkolna odprowadza ucznia do sekretariatu szkoły lub gabinetu pedagoga szkolnego.
 5. Sekretarz szkoły powiadamia rodziców ucznia o wypadku i prosi o przybycie do szkoły.
 6. Uczeń pozostaje pod opieką szkoły (dyrektora szkoły, sekretarza lub pedagoga) do przybycia rodziców lub odpowiednich służb (w zależności od rodzaju urazu).
 7. Wypełnienie karty wypadku

 

8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZŁEGO ZACHOWANIA UCZNIA PODCZAS PRZERWY

 1. Zwrócenie uwagi (upomnienie) przez nauczyciela dyżurującego.
 2. Wpisanie uwagi do karty oceny z zachowania.
 3. Poinformowanie wychowawcy.
 4. Rozmowa wychowawcy z uczniem.
 5. Powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia.
 6. W skrajnych przypadkach poinformowanie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 7. Kary statutowe.

 

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

 1. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
 2. Rozmowa wstępna ucznia w obecności osób wymienionych w pkt 1 i wychowawcy klasy.
 3. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
 • Wychowawca informuje telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu
 • Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy za rażące naruszenie statutu szkoły
 1. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
 • Wychowawca informuje telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia
 • Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu ze wszystkimi konsekwencjami
 • Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach

 

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW W CZASIE LEKCJI Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH

 • Nauczyciel odbiera uczniowi telefon lub inne urządzenie
 • Pisemna uwaga w dzienniku lekcyjnym
 • Odebrane urządzenie zostaje przekazane do sekretariatu szkoły
 • Rodzic ucznia odbiera telefon od dyrektora szkoły

 

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej zastosowania.

Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących, z nadaniem numeru. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

 

Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej