Samorząd uczniowski

Skład

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona Funkcja
1. Łucja Franczak – kl. 3C przewodnicząca SU
2. Julia Zdunek – kl. 3D z-ca przewodniczącej SU i przewodnicząca klasy 3D
3. Nikola Nowocień – kl. 2B sekretarz SU i przewodnicząca klasy 2B
4. Malwina Dębowczyk członek SU i przewodnicząca klasy 1A
5. Kamila Kryniger członek SU i przewodnicząca klasy 1B
6. Szymon Pałka członek SU i przewodniczący klasy 1C
7. Jakub Siodłak członek SU i przewodniczący klasy 1D
8. Aleksandra Głuch członek SU i przewodnicząca klasy 2A
9. Natalia Gwizdała członek SU i przewodnicząca klasy 2C
10. Julia Zdunek członek SU i przewodnicząca klasy 2D
11. Roksana Szpila członek SU i przewodnicząca klasy 3A
12. Łukasz Oczkowski członek SU i przewodniczący klasy 3B
13. Bartosz Rachwał członek SU i przewodniczący klasy 3C
14. Roksana Antosik poczet sztandarowy
15. Barbara Jarosz poczet sztandarowy
16. Kamil Środa poczet sztandarowy

Opiekunki samorządu – mgr Monika Paw i mgr Małgorzata Zając

 

 

Regulamin

 • Postanowienia ogólne
  1. Uczeń ma obowiązek dbać o honor szkoły oraz godnie ją reprezentować.
  2. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły.
  3. Uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej i zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych.
  4. Uczeń ma prawo zgłaszać władzom szkoły wszelkie uwagi, wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania szkoły oraz spraw uczniowskich.
  5. Uczeń ma prawo do wypoczynku, a w szczególności do korzystania z przerw międzylekcyjnych w pełnym wymiarze ich trwania.

 

 • Oznaki przynależności ucznia do społeczności szkolnej
   1. Każdy uczeń ma obowiązek posiadać legitymację szkolną oraz identyfikator.
   2. Każdy uczeń powinien dysponować strojem galowym, w którym reprezentuje placówkę na zewnątrz, a do szkoły przychodzi w nim na okoliczność:
    • uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego,
    • imprez okolicznościowych, o ile decyzję taką podejmą władze szkolne lub wychowawca klasy.
   3. Strój galowy:
    • dziewcząt – ubranie wizytowe: granatowa bądź czarna spódnica, biała bluzka, względnie czarna lub granatowa sukienka,
    • chłopców – garnitur (kolor dowolny, jednolity lub delikatny wzór), koszula, krawat, ciemne spodnie, biała koszula,
   4. Strój codzienny ucznia jest dowolny (wskazane barwy o łagodnej tonacji), może podkreślać jego osobowość.
   5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i zachować umiar w rodzaju fryzury.
   6. Uwagi nauczyciela dotyczące nieestetycznego wyglądu ucznia powinny być do niego kierowane indywidualnie.
   7. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

 

 • Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych
   1. Każda klasa opiekuje się jedną salą lekcyjną lub przydzielonym jej terenem szkolnym.
   2. Klasa opiekująca się salą ma:
    • prawo do:
     • wystroju sali według własnej koncepcji zaakceptowanej przez nauczyciela-opiekuna sali,
     • wykorzystania jej do urządzania zebrań klasowych i innych zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z nauczycielem-opiekunem;
    • obowiązek:
     • przestrzegać ładu i porządku w przydzielonej sali i we wszystkich salach których się uczy,
     • dbać o stan dekoracji i jej aktualizację
     • zgłaszać nauczycielowi-opiekunowi o zaistniałych uszkodzeniach, wymagających fachowej naprawy.
   3. Za spowodowaną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub klasa, o ile nie jest możliwe ustalenie sprawcy.
   4. Jeżeli klasa odbywa zajęcia w innej sali niż ta, którą się opiekuje, zobowiązana jest również do przestrzegania ładu i porządku, a także ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia.
   5. Za przygotowanie sali do lekcji odpowiadają dyżurni klasowi.
   6. Uczeń ma obowiązek wchodzić do szkoły przez szatnię, pozostawiając w niej wierzchnie okrycie.
   7. Prawo wstępu do pokoju nauczycielskiego przysługuje przewodniczącym samorządów klasowych.
   8. Do wszystkich pracowni specjalistycznych i laboratoriów młodzież wchodzi wyłącznie pod opieką nauczyciela.
   9. W warsztatach szkolnych i pracowniach uczeń ma obowiązek stosować się ściśle do poleceń prowadzącego zajęcia oraz do przepisów BHP.
   10. Każdy uczeń może korzystać z sali gimnastycznej, i innych pomieszczeń szkoły pod opieką nauczyciela i za zgodą Dyrekcji szkoły.
   11. Kategorycznie zabrania się:
    • siadać na parapetach okien w salach i na korytarzach,
    • pozostawiać otwartych szatni,
    • zachowywać się agresywnie,
    • dewastować sprzęt szkolny.

 

 • Zasady udzielania pomocy w nauce
   1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony: nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego i Samorządu Uczniowskiego.
   2. Każdy uczeń powinien służyć pomocą w nauce osobom natrafiającym na trudności w opanowaniu materiału programowego.
   3. Samorząd klasowy ma obowiązek interesować się postępami w nauce uczniów swojej klasy i odpowiednio wcześnie organizować grupową lub indywidualną pomoc koleżeńską.

 

 • Rodzaje nagród i sposoby ich przyznawania
   1. Nagrody przyznawane są przez: Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, wychowawców i nauczycieli, komisje konkursowe i Samorząd Uczniowski.
   2. Nagrody przyznawane są za:
    • wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe sprawowanie,
    • udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach,
    • godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
    • aktywność w pracach społecznych
    • wzorową frekwencję zespołową i indywidualną
    • osiągnięcia sportowe
   3. Rodzaje nagród: książkowe, rzeczowe, pieniężne.
   4. Koszty nagród pokrywa Komitet Rodzicielski.
   5. Nagrody uzyskane w konkursach wręcza się w dniu ogłoszenia wyników, inne na zakończeniu roku szkolnego.
   6. O ważniejszych nagrodach Dyrekcja powiadamia całą społeczność szkolną.
   7. Wszystkie nagrody i wyróżnienia wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

 • Kary
  1. Uczeń może zostać ukarany za:
   • nieprzestrzeganie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
   • lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych,
   • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
   • czyny sprzeczne z prawem, których uczeń dopuszcza się na terenie szkoły lub poza nią.
  2. Rodzaje kar:
   • upomnienie wychowawcy udzielone indywidualnie lub wobec klasy,
   • upomnienie lub nagana Dyrektora,
   • upomnienie lub nagana Dyrektora udzielona publicznie,
   • zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w organach szkolnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
   • przeniesienie do innego oddziału w Szkole (o ile istnieje możliwość organizacyjna) lub innej placówki (dotyczy uczniów spoza rejonu szkoły),
  3. Obowiązuje zasada stopniowania kar.
  4. W przypadku szczególnie drastycznego przewinienia, uczeń może być ukarany na wniosek Rady Pedagogicznej w innym trybie przez Dyrektora Szkoły.
  5. Uczeń będzie ukarany przez Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego w przypadku:
   • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników Szkoły,
   • dystrybucji narkotyków i środków odurzających oraz ich posiadania,
   • używania alkoholu, bycia pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły i w jej obrębie,
   • naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób,
  6. Wykonanie kary wymienionej w punkcie 2d może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów szkoły.
  7. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.
  8. Udzielenie uczniowi kary powoduje obniżenie oceny z zachowania.
  9. O udzielonej karze wychowawca powiadamia pisemnie rodziców lub opiekunów ucznia.
  10. Udzielona kara zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym.

 

 

Struktura samorządu uczniowskiego

  1. W poszczególnych klasach działają Samorządy Klasowe, które składają się z:
   • przewodniczącego,
   • zastępcy przewodniczącego,
   • skarbnika.
  2. Członkowie wszystkich Samorządów Klasowych tworzą Konwent Uczniowski, który podejmuje uchwały na drodze głosowania po zasięgnięciu opinii w klasach.
  3. Organem wykonawczym Konwentu Uczniowskiego jest Rada Uczniowska. Rada Uczniowska składa się z:
   • przewodniczącego,
   • zastępcy przewodniczącego,
   • dwóch skarbników,
   • rzecznika praw uczniów,
   • trzech członków komisji porządkowej.

Rada Uczniowska spotyka się raz w tygodniu. 

  1. Członkowie Rady Uczniowskiej są wybierani spośród całej społeczności uczniowskiej w tajnych wyborach powszechnych. O wyborze do Rady Uczniowskiej decyduje kolejna liczba głosów, jaką otrzymali poszczególni kandydaci. Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 3 lata.
  2. Konwent Uczniowski i Rada Uczniowska tworzą Samorząd Uczniowski.
  3. Samorząd Uczniowski spotyka się raz na miesiąc. Na pierwszym spotkaniu we wrześniu Samorząd Uczniowski zatwierdza plan pracy na dany rok przygotowany przez Radę Uczniowską.
  4. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
   • organizacja uroczystości szkolnych,
   • organizacja działalności kulturalnej,
   • organizacja samopomocy koleżeńskiej,
   • przydział i nadzorowanie zadań przydzielonych poszczególnym klasom,
   • działalność gospodarcza (np.: zbiórka makulatury, organizacja dyskotek).
  5. Każdy uczeń ma prawo zostać wybranym do Samorządu Uczniowskiego, jak również wziąć czynny udział w wyborach do Rady Uczniowskiej.
  6. W przypadku ukończenia szkoły lub rezygnacji ucznia z pracy w Radzie Uczniowskiej, przed upływem kadencji, na jego miejsce powołany zostaje członek Konwentu Uczniowskiego wyłoniony w tajnych wyborach.
  7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego nie powinien być członkiem Rady Szkoły. Przedstawiciele uczniów wchodzących w skład Rady Szkoły biorą udział w zebraniach Samorządu Uczniowskiego.
  8. Rada Uczniowska utrzymuje stały kontakt z Dyrekcją i Radą Szkoły. Koordynuje wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez Konwent Uczniowski, egzekwuje terminowe ich wykonanie, opiniuje i poręcza za uczniów. Rada Uczniowska w czerwcu przedstawia propozycję do planu pracy szkoły na nowy rok.
  9. Rzecznikiem Praw Ucznia jest uczeń uczęszczający co najmniej do klasy drugiej. Jego kadencja może trwać do ukończenia przez niego szkoły lub do jego wcześniejszej rezygnacji z funkcji.
  10. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany w tajnych wyborach powszechnych.
  11. Do Rzecznika może się zwrócić każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie i zwrócenie się do odpowiednich organów szkoły.
  12. W czerwcu Komisja Rewizyjna wyłoniona z Konwentu Uczniowskiego przeprowadza kontrolę działalności skarbników i Rady Uczniowskiej, wnioski poddaje pod głosowanie Samorządu Uczniowskiego.
  13. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybiera Rada Uczniowska.
  14. Na prośbę dyrektora szkoły przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są upoważnieni do wyrażania opinii o pracy nauczyciela.
Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej