Statut Szkoły

Plik do wydruku – Statut ZS nr 2 w Chrzanowie

 

STATUT  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  W CHRZANOWIE

Statut został opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. Nr 61, poz 624 z późniejszymi zmianami)

ROZDZIAŁ 1

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ l

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi : Zespół Szkół Nr 2 w Chrzanowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 32-500 Chrzanów.
 2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą nazwę:

1) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie:

 1. a) ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: na pieczęciach okrągłych   używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10 w Chrzanowie, na stemplu: Zespół Szkół nr 2 w Chrzanowie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 32-500 Chrzanów,
 2. b) Szkoła Podstawowa posiada własny sztandar;

2) Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie:

 1. a) ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie, na stemplu: Zespół Szkół nr 2 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 32-500 Chrzanów,
 2. b) Gimnazjum posiada własny sztandar.
 3. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Chrzanowie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego Nr 19 .
 4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęci używana jest nazwa : „Zespół Szkół nr 2 w Chrzanowie”, na stemplu: „Zespół Szkół nr 2 ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 32-500 Chrzanów tel/fax (032)627 60 46 623 64 26 Regon 120814965 NIP 628-22-02-604”.
 5. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 w Chrzanowie.
 6. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie.
 7. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie.
 8. Ilekroć w treści statutu jest mowa o dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie.
 9. Ilekroć w treści statutu jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach ucznia należy przez to rozumieć również jego prawnych opiekunów

§ 2

 1. Organem prowadzącym zespołu jest Gmina Chrzanów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie .

§ 3

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
 2. Czas trwania cyklu w gimnazjum trwa 3 lata.
 3. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2

§ 4

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska w szczególności:

1) umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum;

3) umożliwia rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć  pozalekcyjnych i realizowanie indywidualnych programów nauczania;

4) umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru kierunku   dalszego    kształcenia poprzez prowadzenie w stosownym czasie właściwej preorientacji zawodowej, realizowanej w różnorodnych formach;

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły podstawowej, gimnazjum i wieku ucznia poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły;

6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez organizowanie na życzenie rodziców nauki religii;

7) wspomaga rodzinę w jej wychowawczej roli.

8) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez m.in.: zorganizowanie zajęć świetlicowych, umożliwienie spożywania posiłków, system zapomóg i stypendiów, usuwanie barier architektonicznych, prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

 1. Zespół współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chrzanowie oraz innymi instytucjami świadczącymi, doradztwo zawodowe, poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie.
 1. W ramach zespołu prowadzona jest ścisła współpraca w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych między samorządami uczniowskimi szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Szkoły zapewniają uczniom dostęp do Internetu i podejmują działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instalują i aktualizują oprogramowanie zabezpieczające.

§ 4a

Gimnazjum organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zakresie:

1) dostarczania uczniom podstawowej wiedzy o zawodach, min. Poprzez realizowanie na zajęciach wiedzy o społeczeństwie tematyki z zakresu:
a) pojęcie zawodu,
b) kwalifikacje zawodowe,
c) rodzaje zawodów;

2) organizowanie na lekcjach wychowawczych spotkań z osobami wykonującymi różne zawody;
3) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie predyspozycji uczniów na podstawie uzdolnień, zainteresowań, cech usposobienia i temperamentu;
4) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie propozycji dalszej drogi kształcenia;
5) opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru zawodu i sytuacji na rynku pracy – prezentacja w gablocie szkolnej;
6) opracowanie informacji o strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego – prezentacja w  gablocie szkolnej;
7) udział wychowawców i przedstawicieli klas trzecich w Targach Edukacyjnych w celu zebrania informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i sposobach rekrutacji;
8) wyposażenie uczniów w umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę. Przeprowadzenie z uczniami ćwiczeń w pisaniu dokumentów;
9)   spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy;
10) prezentowanie w gablocie szkolnej informacji, zestawień statystycznych i danych dotyczących zmian na rynku – pracy.

§ 5

 1. Gimnazjum przygotowuje:

1) uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia;

2) rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji     edukacyjnych i zawodowych.

 1. Gimnazjum w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współdziała z:

1) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

2) poradniami specjalistycznymi;

3) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

 1. Gimnazjum corocznie nie później niż do 15 września opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizuje wyznaczony przez dyrektora zespołu nauczyciel.
 3. Do zadań nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla danego poziomu kształcenia;

3) koordynacja działalności informacyjno – doradczej;

4) współpraca z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:

1) na godzinach z wychowawcą

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania

3) podczas spotkań z przedstawicielami 6iędz ponadgimnazjalnych

 1. Gimnazjum stwarza możliwości udziału uczniów w dniach otwartych 6iędz ponadgimnazjalnych, w targach edukacyjnych.

§ 6

Szkoła podstawowa i gimnazjum zadania wykonuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

§ 7

Realizacja celów i zadań szkoły podstawowej i gimnazjum następuje poprzez:

1) integrację wiedzy nauczanej:

 1. a) edukację wczesnoszkolną w klasach I – III szkoły podstawowej,
 2. b) nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum;

2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

 1. a) podniesienie autorytetu rodziny, współpraca szkoły z rodzicami, pomoc rodzinie w     wychowaniu,
 2. b) tworzenie kultury pozytywnych wzorów, wpajanie zasad kultury życia codziennego,
 3. c) znajomość dobrych i słabych stron, umiejętność pracy nad nimi, umiejętność planowania, działania i przewidywania jej efektów;

3) sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, innych zajęć dodatkowych uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów, uzdolnienia i zainteresowania uczniów, bazę dydaktyczną i wyposażenie zespołu;

5) rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

6) monitorowanie bieżących osiągnięć pracy szkoły w celu podniesienia jakości pracy pracy;

7) zaznajamianie uczniów i rodziców z założeniami wychowawczo – dydaktycznymi szkoły oraz włączanie ich w proces kształcenia i wychowania;

8) ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego;

9) współpracę z organizacjami młodzieżowymi i religijnymi;

10) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11) pracę pedagoga szkolnego;

12) współpracę z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie. Współpracą tą kieruje pedagog szkolny;

13) organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym zapewnienie uczniom według orzeczeń indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych trybie indywidualnym.

§ 8

 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb środowiska z uwzględnieniem, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć;

2) sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek szkolnych i wypoczynku organizowanego przez szkołę; osobami odpowiedzialnymi są tu kierownik wycieczki, nauczyciele organizujący tego typu formy zajęć a także rodzice, którzy zdeklarowali pomoc w ich przeprowadzeniu;

3) zapewnia dyżury nauczycieli w budynku i obiekcie szkoły według harmonogramu. Każdy z zatrudnionych nauczycieli jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw 8iędzysekcyjnych zgodnie z opracowanym regulaminem i harmonogramem dostosowanym do planu budynku i rozkładu zajęć;

4) zapoznaje uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych i spotkaniach z organizatorem imprezy;

5) szkoli pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) zapewnia utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stałej czystości;

7) uwzględnia w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych różnorodność   zajęć w jednym dniu;

8) zapewnia opiekę medyczną higienistki szkolnej.

 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum rozpoznaje trudności edukacyjno – rozwojowe uczniów poprzez:

1) obserwację indywidualnych trudności uczenia w nauce przez nauczycieli uczących;

2) obserwację zaburzeń zachowania przez wychowawcę, pedagoga oraz innych     pracowników szkoły;

3) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych i problemów wychowawczych.

 1. W przypadku rozpoznania u ucznia trudności dydaktyczno – wychowawczych szkoła stosuje   następujące formy pomocy zależnie od potrzeb i możliwości oraz za zgodą rodziców ucznia:

1) umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy szkolnego pedagoga;

2) kieruje na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

3) zapoznaje nauczycieli uczących i wychowawcę z wynikami badań dostarczonych przez rodziców;

4) nauczyciele, uwzględniając stwierdzone trudności ucznia, dostosowują wymagania do jego możliwościach.

 1. Szczegółowe zadania gimnazjum i szkoły podstawowej określają: Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 2 W Chrzanowie.
 1. Dyrektor zespołu jest zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku ćwiczeń ewakuacyjnych uczniów i pracowników zespołu, zgodnie z obowiązującym planem ewakuacyjnym.

§ 9

 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zapewnia różnorodne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:

1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych            ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

3) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”;

4) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – psychologicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców uczniami;

3) dyrektora;

4) wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 1. W szkole pomoc psychologczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom zależnie od potrzeb i możliwości w formie:

1) zajęć wyrównawczych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia

3) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów

 1. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

1) trudności w uczeniu się, lub

2) szczególnych uzdolnień.

 1. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
 2. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.
 3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

§ 10

 1. Organami Zespołu Szkół nr 2 są:

1) Dyrektor zespołu;

2) Rada Pedagogiczna zespołu;

3) Rada Rodziców zespołu;

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej;

5) Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół może obradować w składzie nauczycieli prowadzących zajęcia odpowiednio w szkole podstawowej lub w gimnazjum jeżeli przedmiotem zebrania rady pedagogicznej jest wyłącznie sprawa jednej ze szkół wchodzących w skład Zespołu

§ 11

 1. Dyrektor zespołu w szczególności :

1) kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

3) przygotowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go w terminie do 15 września danego roku szkolnego Radzie Pedagogicznej

4) dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski ze     sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej

6) wstrzymuje wykonanie niezgodnych z przepisami prawa uchwał Rady Pedagogicznej, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący;

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu;

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) odpowiada za wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;

10) określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego;

11) w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) decyduje o zwolnieniu ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego;

12) dyrektor zespołu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum;

13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie realizacji obowiązku szkolnego;

14) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;.

15) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Decyduje w szczególności w sprawach:

16) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami, wydaje polecenia służbowe pracownikom,

17) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zespołu,

18) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników zespołu,

19) dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

20) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczycieli,

 • nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

22) realizowania pozostałych zadań wynikających z ustawy „Karta Nauczyciela”;

23) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu   prowadzącego oraz rady pedagogicznej;

24) współpracuje z organami zespołu: Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi, informuje o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach oraz rozwiązuje lub umożliwia rozwiązywanie sytuacji spornych między nimi;

25) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

26) realizuje postanowienia statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;

27) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę podstawową i gimnazjum dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją zgodnie z odrębnymi przepisami;

28) opracowuje arkusze organizacji szkół wchodzących w skład zespołu;

29) dba o powierzone mienie;

30) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie zespołu;

31) przyjmuje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jest negocjatorem w sprawach konfliktowych między nauczycielem a uczniem, wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego;

32) zwalnia uczniów, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradnii psychologiczno – pedagogicznej, z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego;

33) dopuszcza do użytku w szkole przedstawiony przez nauczyciela program nauczania;

34) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

35) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor szkoły może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia ,wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół. 

§ 13

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:

 1. a) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 1. b) niepromowanie do klasy programowo wyższej lub nieukończenie szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole (szkole podstawowej lub gimnazjum) co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
 1. c) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
 1. d) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,
 1. e) możliwość postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów);

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   przygotowywanie projektu i nowelizacji statutu zespołu;

6) uzgodnienie z radą rodziców programu wychowawczego i profilaktyki

7) porozumienie z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego gimnazjum;

8) wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia lub opinie poradni o dostosowaniu warunków sprawdzianu lub egzaminu, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE;

9) ustalanie regulaminu swojej działalności;

10) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu;

11) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

12) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

13) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

§ 14

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania   szkolnego;

2) powierzenie stanowiska dyrektora zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

3) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu;

4)   powierzenie stanowiska wicedyrektora;

5) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora;

6) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

7) organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; projekt planu finansowego zespołu;

8) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

9) wzór jednolitego stroju;

10) ustalenie oceny pracy dyrektora zespołu;

11) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

12) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

13) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

14) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

15) skierowanie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, który po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie;

16) wyrażenie opinii w sprawie wniosku o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;

17) decyzję w sprawie przystąpienia ucznia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w zespole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;

18) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;

19) w szczególnie uzasadnionych przypadkach przenoszenie uczniów do równoległej klasy;

20) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

21) średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce;

22) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

23) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

24) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

25) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

26) analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok.

§ 15

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły,
a w szczególności:

 1. o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
  w zespole;
 2. o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie zespołu jednolitego stroju;
 3. o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego.

§ 16

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są   protokołowane. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określone są w „Regulaminie działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie
 1. Rozstrzygnięcia rady pedagogicznej podejmuje się w formie uchwał.
 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady.

3a. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 15, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 § 17

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie   działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkół wchodzących w skład Zespołu i programu profilaktyki;

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności;

3) wybór przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na   stanowisko dyrektora Zespołu;

4) wybór przedstawiciela do pracy w komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem;

5) możliwość wyboru przedstawiciela do pracy w zespole powypadkowym;

6) wybór przedstawiciela do udziału w badaniach związanych z prowadzaną w szkołach wchodzących w skład Zespołu ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną;

7) zgoda (na wniosek innych organów Zespołu) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu jednolitego stroju;

8) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu.

 1. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub   wychowania szkół wchodzących w skład Zespołu;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;

3) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkołach wchodzących w skład Zespołu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;

4) wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;

5) opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego;

6) opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

7) opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu

 1. Do kompetencji wnioskodawczych rady rodziców należy:

1) wnioskowanie o powołanie rady Zespołu;

2) wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem Zespołu;

3) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego zespołu lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który określa:

1) wewnętrzną strukturę i tryb Rady Rodziców;

 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły;
 • zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 1. Regulamin działalności Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

§ 17a

 1. Rodzice mają prawo w szczególności do:
 • informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swojego dziecka;
 • informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;
 • informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • wnioskowania o realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki;
 • jawnych ocen swojego dziecka;
 • wnioskowania o uzasadnienie ustalonych ocen przez nauczyciela;
 • udostępnienia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia;
 • informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych;
 • poinformowania przez wychowawcę klasy o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • poinformowania przez wychowawcę klasy o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywania roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania;
 • poinformowania przez wychowawcę klasy o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • wnioskowania o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia;
 • uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego;
 • uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczby zajęć edukacyjnych, z których uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą może zdawać w ciągu jednego dnia;
 • obecności w charakterze obserwatorów w czasie egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 • uzgodnienia terminu sprawdzianu przeprowadzanego w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z prawem;
 • wnioskowania lub wyrażenia zgody na promowanie przez radę pedagogiczną ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
 • wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy klasy w sprawie powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w wyjątkowym przypadku;
 • uzyskania ze strony szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci;
 • wnioskowania o udzielenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wyrażenie zgody na objęcie ucznia pomocą;
 • otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w formie porad oraz zajęć psychoedukacyjnych.
 1. Rodzice mają obowiązek:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami;

5) pisemnego potwierdzenia w dzienniku lekcyjnym własnoręcznym podpisem fakt

6) zapoznania się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i roczną oceną klasyfikacyjną zachowania;

7) pisemnego potwierdzenia w dzienniku w formie własnoręcznego podpisu faktu

8) zapoznania się z przewidywaną śródroczną i roczną oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i nieodpowiednią i naganną oceną zachowania;

9) przedstawiania w terminie określonym w statucie wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach edukacyjnych;

10) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą.

§ 18

 1. W zespole działają: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum.
 2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum tworzą odpowiednio wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Zasady wybierania i działania organów określają ich regulaminy uchwalone odpowiednio przez ogół uczniów szkoły podstawowej i ogół uczniów gimnazjum w losowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządów są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego odpowiednio szkoły podstawowej i gimnazjum należy:

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

2) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora zespołu;

3) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

4) opiniowanie wzoru jednolitego stroju;

5) opiniowanie wprowadzenia lub zniesienia noszenia w szkole jednolitego stroju.

 1. Samorządy Uczniowskie mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły podstawowej lub gimnazjum, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

 1. Samorząd Uczniowski prowadzi własną dokumentację zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Samorządu

 § 19

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkół wchodzących w skład Zespołu poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 1. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami funkcjonującymi w Zespole. Informuje o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach oraz umożliwia rozwiązanie sytuacji konfliktowych między nimi. W ramach współpracy nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia funkcjonują następujące formy:

1) zebrania wszystkich rodziców

2) zebrania informacyjne dla rodziców z udziałem wszystkich nauczycieli uczących
w danej klasie ( według harmonogramu ustalonego na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym);

3) rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem szkolnym w razie potrzeby.

 1. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
  o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 3. Zaistniałe konflikty oraz spory między organami szkoły rozstrzyga się w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Każdy z organów ma prawo odwołania się od decyzji dyrektora szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego według kompetencji w sprawie rozstrzyganego zagadnienia.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną 24zkół wchodzących w skład Zespołu jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale w szkole podstawowej nie powinna być większa niż 24,
  a w gimnazjum – 28 uczniów.
 3. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego odpowiednio dla szkoły podstawowej i gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

§ 21

Dla realizacji zadań statutowych zespół posiada następującą bazę:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem w tym pracownie przedmiotowe;

2) salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

3) boiska sportowe;

4) bibliotekę z wyposażeniem;

5) świetlicę;

6) archiwum;

7) sekretariat.

§ 22

 1. W klasach IV–VI szkoły podstawowej i w gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych oraz informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 2. W klasach IV–VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 23

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 24

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 31.

3a. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć o którym mowa w ust. 3.

 1. Formami zajęć poza systemem klasowo – lekcyjnym są w szczególności:

1) początek i zakończenie roku szkolnego;

2) wyjścia do teatru, kina, muzeum itp.;

3) Pierwszy Dzień Wiosny;

4) obchody świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych;

5) inne uroczystości wynikające z programu wychowawczego szkoły.

§ 25

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia,
  nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy.
 2. Dyrektor zespołu przyjmuje ucznia do klasy, o której mowa w ust. l po zapoznaniu się
  z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
  z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
  i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gim­nazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szkołą za­wodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

  § 26

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Przygotowuje uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 2. Z biblioteki korzystać mogą :

1) uczniowie;

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły;

3) rodzice;

4) inne osoby za zgodą dyrektora.

 1. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie księgozbioru;

2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego.

 1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie uczniom i nauczycielom książek i innych źródeł informacji;

2) pomoc i stworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

3) wdrożenie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną – lekcje biblioteczne ;

4) rozbudzanie zainteresowań indywidualnych uczniów oraz pogłębianie nawyków czytania i uczenia się;

5)organizowanie działań mających na celu rozwijanie wrażliwości kulturowych i społecznych;

6) prowadzenie kart czytelniczych i statystyki wypożyczeni;

7) współpraca z uczniami i nauczycielami: pomoc w znalezieniu informacji na określony temat, udostępnienie nauczycielom i uczniom potrzebnych materiałów

8)  popularyzacja czytelnictwa w różnorodnych formach;

9)  podejmowanie współpracy z innymi bibliotekami;

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;

11) sporządzanie skontrum;

12) opracowanie regulaminu biblioteki.

 1. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od początku do końca roku szkolnego.
 3. Korzystający z biblioteki obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i przestrzegać tego regulaminu.§ 27
 1. Szkoła podstawowa obowiązane są zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły, które szkoła organizuje.
 2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 730 – 16 00. Godziny te mogą ulec zmianie o ile potrzeby środowiska rodzinnego wskazywać będą potrzebę wydłużenia czasu pracy świetlicy.
 3. Do zadań wychowawcy świetlicy szkolnej należy:

1) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy szkolnej;

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

3) stwarzanie warunków do rozwoju fizycznego poprzez zabawy i gry ruchowe w pomieszczeniu i na świeżym powietrzu;

4) realizacja zadań Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki zespołu szkół;

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

6) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

7) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

8) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

9) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i pedagogiem;

10) współdziałanie z rodzicami uczniów;

11) dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń świetlicy.

5.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza świetlicy liczy nie więcej niż 25 uczniów

 1. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy określa regulamin świetlicy.§ 28
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 1. W arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 1. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych szkole przez organ prowadzący szkołę;
 2. liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny;
 3. terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań, o których mowa w pkt. 3.§ 29

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 5

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 30

Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 31

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1) okres pierwszy rozpoczyna się 1 września lub w pierwszy dzień roboczy po tej dacie, a kończy w zależności od ogłoszenia przez MEN terminu ferii zimowych;

2) okres drugi rozpoczyna się po zakończeniu ferii zimowych, a kończy w ostatni piątek czerwca;

3) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

 1. Każdy okres kończy się zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 2. Na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas informują ucznia w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach na koniec roku szkolnego
 3. O proponowanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców między 25 a 30 dniem przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 4. Informacja dla rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej odbywa się na zebraniu z rodzicami. Rodzic ten fakt potwierdza podpisem w dzienniku.§ 32
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tą podstawę.
 2. Ocenianie roczne odbywa się w formie opisowej w zakresie edukacji:

1) polonistycznej;

2) społecznej;

3) przyrodniczej;

4) muzycznej;

5) plastycznej;

6) matematycznej;

7) wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

8) zajęć technicznych;

9) zajęć komputerowych;

 • języka obcego nowożytnego;

11) etyki.

2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. Ocena opisowa obejmuje także zachowanie ucznia w zakresie:

1) stosunku do obowiązków szkolnych;

2) kultury osobistej;

3) przestrzegania norm społecznych i funkcjonujących umów i zasad pracy.

 1. Nauczyciel klasy I we wrześniu przeprowadza wstępną diagnozę gotowości szkolnej u progu klasy I na podstawie karty diagnostycznej zatwierdzonej przez dyrektora, określającej:

1) komunikowanie się;

2) umiejętności społeczne- współdziałanie w grupie;

3) rozumienie i poszanowanie przyrody;

4) edukacja matematyczna czynności intelektualne;

5) umiejętności poznawcze ważne dla uczenia się.

 1. Wyniki diagnozy są dla nauczyciela podstawą do indywidualizacji nauczania.
 2. Przyjmuje się następujące oceny opisowe:

1) ocena bieżącawpisy w zeszytach ucznia, w kartach pracy i innych pracach dziecka w formie oceny słownej, ustna w formie pochwały lub upomnienia;

2) ocena śródroczna – tworzona jest na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym i jest     wynikiem   półrocznej obserwacji i postępów dziecka oraz ukierunkowanie dalszej z nim pracy;

3) ocena roczna – tworzona jest na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym i jest wynikiem rocznej obserwacji. Ocena ta określa aktualny i faktyczny w danym momencie stan wiedzy, a szczególnie umiejętności danego dziecka. Redaguje ją wychowawca w formie pisemnej z uwzględnieniem ust. 2a.

 1. Informacje o bieżącej pracy dziecka nauczyciel umieszcza w zeszytach i na kartach pracy.§ 33
 1. Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I – III do sprawdzania wiadomości i umiejętności pracy uczniów to:

1) ciche czytanie ;

2) głośne czytanie ;

3) przepisywanie;

4) pisanie ze słuchu;

5) pisanie z pamięci;

6) wypowiedzi ustne;

7) wypowiedzi pisemne;

8) recytacja;

9) prowadzenie zeszytu i ćwiczeń;

10) samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura;

11) dostrzeganie zjawisk przyrodniczych;

12) liczenie pamięciowe;

13) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych;

14) układanie zadań;

15) przeprowadzanie pomiarów;

16) posługiwanie się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamianie programu;

17) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi;

18) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

19) stosowanie technik plastycznych i technicznych;

20) dokładność i estetyka wykonania prac;

21) wiedza o sztuce;

22) śpiewanie;

23) rozpoznawanie utworów muzycznych;

24) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

25) sprawność fizyczna;

26) aktywność na lekcji;

27) praca w zespole.

 1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów;

2) prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe);

3) sprawdziany – trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem – nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia; w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace;

4) testy trwają 2 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni;

5) obserwacja uczenia się (praca w grupie);

6) posługiwanie się książką;

7) aktywność;

8) zadania domowe;

9) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne;

10) wykonywanie ćwiczeń praktycznych, przede wszystkim na zajęciach „artystycznych” oraz wychowaniu fizycznym.

 1. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.
 2. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.
 3. Nauczyciel dokonuje analizy i oceny postępów edukacyjnych ucznia i odnotowuje je na bieżąco w dzienniku lekcyjnym, z uwzględnieniem określonych wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 4. Nauczyciel dokonuje analizy i oceny zachowania ucznia, z uwzględnieniem kryteriów i odnotowuje je w dzienniku lekcyjnym.
 5. Ocena z religii wyrażona jest stopniem w skali

1) celujący (6);

2) bardzo dobry (5);

3) dobry (4);

4) dostateczny (3);

5) dopuszczający (2);

6) niedostateczny (1).

 1. Śródroczną klasyfikacyjną ocenę opisową, nauczyciel przygotowuje na podstawie obserwacji ucznia, kryteriów oceniania, wypełniając kartę śródrocznej oceny opisowej ustaloną przez dyrektora zespołu.
  § 34
 1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jeden raz w ciągu roku szkolnego i polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania na kartach śródrocznej oceny opisowej.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi.

4.Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  § 35
 1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia okresu.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje też uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki oraz realizujący obowiązek szkolny poza szkołą.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.
 7. W skład komisji, o której mowa w ust. 6 wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w Zespole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze świadków rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1) skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) klasyfikacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskana ocena opisowa.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
  § 36
 1. Ocenianiu uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i uczniów klas I – III gimnazjum podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w ust. 2 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia

3) posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii

4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli

5) posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 82 ust. 2.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawcze dla podniesienia efektów nauczania w szkole.

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania z zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania, według skali określonej w § 40 ust. 1 oraz § 42 ust. 1;

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 40 ust. 1 oraz § 42 ust. 1;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 37

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych   opiekunów) .

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Wymienione informacje w ust. 1 pkt 1 i 2 przekazuje nauczyciel uczniom na lekcjach swojego przedmiotu, a rodzicom wychowawca na zebraniach z rodzicami.
 2. Wymienione informacje w ust. 1 pkt 3 wychowawca przekazuje uczniom na lekcji wychowawczej, a rodzicom na wrześniowych zebraniach z rodzicami.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. Uczeń i jego rodzic ma prawo do uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów oraz uzasadnienia tej oceny w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przedstawionych przez nauczyciela na początku roku szkolnego
 5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcjach i konsultacjach.
  1)  Informację o Chęci otrzymania pracy pisemnej do wglądu rodzic przekazuje nauczycielowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego
  2) Praca powinna być zwrócona przez ucznia nauczycielowi przedmiotu na następnych zajęciach po uprzednim podpisaniu pracy przez rodzica.
 6. Prace pisemne przechowywane są w szkole do zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości I umiejętności przeprowadzonego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 8. Dokumentacja o której mowa w pkt 8 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela wychowawcy. Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły ani też nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji
 9. Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany tylko w obecności nauczyciela wychowawcy , nauczyciela danych zajęć edukacyjnych i pedagoga szkolnego.
 10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć określonych w ust. 10 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

15.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

16 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 38

 1. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:
 2. stopień celujący – 6;
 3. stopień bardzo dobry – 5;
 4. stopień dobry – 4;
 5. stopień dostateczny – 3;
 6. stopień dopuszczający – 2;
 7. stopień niedostateczny – 1.
 1. Ocena bieżąca może być uzupełniona znakami +, -. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 3. Oceny bieżące mogą być wystawiwne również przez innych nauczycieli podejmujących zastępstwa i realizujących zajęcia edukacyjne zgodnie z programem nauczania po konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną       zachowania.
  § 39
 1. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poszczególne oceny znajduje się u nauczyciela danego przedmiotu i dyrektora szkoły
  § 40
 1. Śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności   następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, w tym uszanowanie ceremoniału i jej historii;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym szczególnie kolegów ze szkoły;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Wychowawca oddziału ustala ocenę roczną lub śródroczną z zachowania ucznia na podstawie:

1) własnych obserwacji;

2) samooceny ucznia (obowiązkowo);

3) opinii klasy (obowiązkowo);

4) opinii nauczycieli uczących (obowiązkowo);

5) opinii nauczycieli nie uczących ucznia, w tym dyrektora szkoły, bibliotekarza oraz   innych pracowników szkoły (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia);

6) konsultacji z pedagogiem (jeżeli zgłasza zastrzeżenia);

7) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonej w zgromadzonej dokumentacji (uwagi w dzienniku, notatki, a także opinie i orzeczenia, w tym opinie o zachowaniu się ucznia z PPP).

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z  zastrzeżeniem § 43 ust. 7.
  § 41
 1. Ocenę wzorowa otrzymuje uczeń, który:
 • zawsze postępuje zgodnie ze statutem szkoły;
 • wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią w stosunku do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz do rówieśników;
 • dba o piękno mowy ojczystej, honor i tradycje szkoły i ojczyzny;
 • szanuje mienie własne, szkoły i innych;
 • szanuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego szkoły;
 • respektuje zasady współżycia społecznego w szkole i poza nią;
 • samodzielnie, z własnej inicjatywy, angażuje się w życie klasowe, szkolne i na rzecz środowiska;
 • jego wygląd i ubiór jest dostosowany do miejsca i okoliczności, w jakich się znajduje;
 1. a) nosi codzienny strój szkolny (może mu się zdarzyć 1 brak )
 2. b) nie może sobie pozwolić na żaden brak stroju galowego,
 3. c) nosi oryginalny identyfikator i obuwie zamienne (2 dni bez identyfikatora),
 4. d) nie spóźnia się,
 5. e) wszystkie godziny nieobecne w szkole ma usprawiedliwione w terminie w   zeszycie ucznia,
 6. f) nie ma żadnych uwag pisemnych dotyczących nieodpowiedniego zachowania.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega statutu szkoły;

2) angażuje się w życie klasy i szkoły, samodzielnie wykonuje powierzone zadania;

3) respektuje zasady współżycia społecznego w szkole i poza nią;

4) szanuje mienie własne, szkoły i innych;

5) szanuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego;

6) dba o piękno mowy ojczystej oraz o honor i tradycje szkoły;

7) jego wygląd i ubiór jest dostosowany do miejsca i okoliczności, w jakich się znajduje;

8) nosi codzienny strój szkolny (może mu się zdarzyć 2 razy brak stroju szkolnego w okresie);

9) nie może sobie pozwolić na żaden brak stroju galowego;

10) sporadycznie nie nosi identyfikatora i obuwia zamiennego (mogą mu się zdarzyć maksymalnie 4 dni bez identyfikatora w okresie);

11) bardzo rzadko zdarza mu się spóźniać na zajęcia (maksymalnie 4 w okresie) ;

12) opuszczone godziny nieobecne w szkole są usprawiedliwione w terminie (może mu się zdarzyć maksymalnie 1 dzień nieobecności nieusprawiedliwionej);

13) mogą mu się zdarzyć 2 uwagi negatywne, ale potrafi wyciągnąć wnioski ze swojego zachowania i poprawia je.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega statutu szkoły;

2) uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły, wskazane zadania wykonuje we   współpracy z innymi;

3) jest koleżeński i uprzejmy na co dzień dla nauczycieli, pracowników szkoły i społeczności uczniowskiej;

4) nie niszczy mienia własnego i społecznego;

5) zdarza mu się zapomnieć stroju szkolnego;

6) nie może sobie pozwolić na żaden brak stroju galowego;

7) zdarza mu się zapomnieć identyfikatora i obuwia zamiennego (do 6 dni bez identyfikatora w okresie);

8) zdarzają mu się nieusprawiedliwione nieobecności (do 25 godzin w okresie lub 3 dni w okresie);

9) zdarzają mu się spóźnienia na lekcje (7 spóźnień w okresie);

10) mogą mu się zdarzyć uwagi negatywne (do 4 w okresie), ale potrafi wyciągnąć wnioski ze swojego zachowania i poprawia je.

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) stara się przestrzegać statutu szkoły;

2) zdarza się, że nie respektuje zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią;

3) przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

4) może zdarzyć mu się niszczenie mienia społecznego, ale sam z własnej woli potrafi naprawić wyrządzoną szkodę;

5) jego wygląd i ubiór nie zawsze jest dostosowany do miejsca i okoliczności, w którym uczeń się znajduje;

6) zdarza mu się zapomnieć stroju szkolnego (5 braków w ciągu okresu);

7) zapomina identyfikatora i obuwia zamiennego (może mu się zdarzyć max. 10 dni bez identyfikatora w okresie);

8) może mu się zdarzyć brak stroju galowego (1 raz w okresie);

9) często jego nieobecności są nieusprawiedliwione (do 59 godzin w okresie);

10) często spóźnia się na zajęcia (10 spóźnień w okresie);

11) mogą zdarzyć mu się uwagi negatywne dotyczące jego zachowania (do 6 w okresie), ale umie przyznać się do błędu i potrafi wyciągnąć wnioski.

5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) łamie postanowienia statutu szkoły;

2) negatywnie odnosi się do prac na rzecz szkoły, klasy;

3) wykazuje lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;

4) niszczy mienie szkolne i społeczne;

5) wpływają na niego skargi ze środowiska;

6) ulega nałogom;

7) ma lekceważący stosunek do nauki i pracy na lekcji;

8) zdarza mu się zapomnieć stroju szkolnego (8 braków w ciągu okresu);

9) zapomina identyfikatora i obuwia zamiennego (może mu się zdarzyć max. 15 dni bez

identyfikatora w okresie);

10) może mu się zdarzyć brak stroju galowego (2 razy w okresie);

11) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jego nieobecności są   nieusprawiedliwione (maksymalnie do 89 godzin w okresie );

12) systematycznie spóźnia się na lekcje (15 spóźnień w okresie);

13) otrzymuje negatywne uwagi (może mu się zdarzyć 8 uwag w ciągu okresu) oraz nie potrafi przyznać się do błędu.

14) posiada lub jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w szkole lub poza nią (dotyczy to również dyskotek, wycieczek)

 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły;

2) wchodzi w konflikt z prawem;

3) nie respektuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;

4) jego postawa demoralizująco wpływa na innych;

5) zachowuje się agresywnie lub wulgarnie w stosunku do rówieśników, nauczycieli
i pracowników szkoły;

6) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne;

7) nie dba o naprawienie wyrządzonej szkody;

8) trwa w nałogach;

9) posiada lub jest pod wpływem alkoholu w szkole lub poza nią (dotyczy to również   dyskotek, wycieczek itp.);

9) używa, posiada lub rozprowadza środki odurzające;

10) zapomina stroju szkolnego ( powyżej 8 braków w ciągu okresu);

11) zapomina identyfikatora i obuwia zamiennego (powyżej 15 dni bez identyfikatora w okresie);

12) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jego nieobecności są nieusprawiedliwione (powyżej 90 godzin w okresie lub powyżej 5 dni);

13) systematycznie spóźnia się na lekcje (powyżej 15 spóźnień w okresie);

14) otrzymuje negatywne uwagi (powyżej 8 uwag w ciągu okresu) oraz nie potrafi przyznać się do błędu.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Na każdą prośbę ucznia i rodzica wychowawca wystawiający ocenę musi ją umotywować ustnie. Ocena naganna roczna wymaga pisemnego umotywowania przez wychowawcę.
  § 42

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.

§ 43

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

 1. Uczniowi który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religie lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  § 44

Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum jeżeli jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.

§ 45

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata i finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 46

Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 47

 1. Nauczyciele mają prawo do bieżącej i okresowej kontroli postępów ucznia w następujących formach:
 • ustne sprawdzenie wiadomości uczniów – odpytywanie;
 • pisemne sprawdzenie wiadomości uczniów:
 • dłuższe pisemne prace kontrolne (zadania klasowe) z j. polskiego lub matematyki 1 lub 2 godzinne,
 • krótsze pisemne prace kontrolne (sprawdziany) z różnych przedmiotów 20, 30, 45 minutowe,
 • krótkie pisemne prace kontrolne z 1 – 3 ostatnich tematów (kartkówki),
 • testy osiągnięć szkolnych: sprawdzające, różnicujące, diagnostyczne obejmujące szerszy zakres programu nauczania,
 • badanie wyników nauczania;
 • praktyczne prace, ćwiczenia sprawdzające;
 • praca indywidualna na lekcji i w domu;
 • praca grupowa;
 1. Sprawdzian jest to dłuższa praca pisemna obejmująca szerszy zakres materiału (dział). Termin sprawdzianu oraz zakres materiału podaje nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem
 2. Kartkówka jest krótka praca pisemną obejmująca materiał z kilku lekcji. Nie musi być wcześniej zapowiadana. Niezapowiedziana kartkówka może obejmować materiał tylko z trzech ostatnich lekcji.
 3. W jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy sprawdziany, lecz nie tego samego dnia.
 4. W ciągu jednego dnia może się odbyć jeden sprawdzian i jedna kartkówka lub dwie kartkówki.
 5. Zmiana terminu sprawdzianu może się odbyć na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że pry ustalaniu nowego terminu pkt 4 i 5 nie obowiązują
 6. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i klasach I – III gimnazjum oprócz dzienników prowadzonych w formie papierowej, prowadzone są także dzienniki w formie elektronicznej zwane dalej „dziennikami elektronicznymi”.
 7. Dziennik elektroniczny służy do usprawnienia przekazania rodzicom informacji o postępach dziecka w nauce i jego frekwencji.
 8. Uczeń który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje wpis do dziennika   elektronicznego – cyfra „0”.
 9. W przypadku nieobecności na pracy pisemnej uczeń ma obowiązek napisania jej w terminie dwóch tygodni na konsultacjach. W przypadku dłuższej nieobecności uczen ustala termin z nauczycielem przedmiotu
 10. Jeżeli uczeń napisze w wyznaczonym terminie zaległą pracę pisemną cyfra „0” zostaje anulowana i zastąpiona oceną którą uczeń otrzyma. W przeciwnym razie na pierwszej lekcji z danego przedmiotu po upływie danego terminu uczeń ma obowiązek napisania zaległej pracy.
 11. W czasie dwóch tygodni od momentu oddania poprawionych prac pisemnych przez nauczyciela uczen ma mozliwośc poprawy pracy na konsultacjach (oprócz prac napisanych na ocenę bardzo dobrą)
 12. Ocena z poprawionej pracy pisemnej jest kolejną oceną z przedmiotu.
  § 48
 1. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 1. Poinformowanie uczniów przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz przez wychowawcę na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania i wpisanie tych ocen w dzienniku lekcyjnym w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej.
 1. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania z zastrzeżeniem ust.4 na zebraniach z rodzicami.
 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawców (po konsultacji z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych) na 25 – 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i sporządzenie stosownej notatki w dzienniku lekcyjnym.
 1. Szkoła nie przewiduje innej formy zawiadamiania rodziców.
  § 49
 1. Uczeń ma możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być:

1) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych;

2) inne ważne sytuacje życiowe, które nauczyciel uzna za istotne.

 1. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do nauczyciela danego przedmiotu, nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) nauczyciel danego przedmiotu podejmuje ostateczną decyzję, że uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2;

3) zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia określa nauczyciel danego przedmiotu;

4) sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia musi nastąpić przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;

5) nauczyciel po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia utrzymuje bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. Ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 56.

§ 50

 1. Na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania do dziennika lekcyjnego.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest ustalona zgodnie z §54.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu poprawkowego, jest ustalona zgodnie z §55.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu jest ustalona zgodnie z § 56 .
  § 51
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do wychowawcy nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczący sposób (zgodnie z kryteriami oceniania zachowania zawartymi w statucie) mogą wpływać na zmianę oceny zachowania;
 • wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 56.
  § 52
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać   egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemny wniosek nieklasyfikowanego ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.7.
 3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 6. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko     kierownicze   – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowi) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o których mowa ust.4 pkt 2 – skład komisji:

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania lub ćwiczenia egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §55       i § 56.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 55 i § 56.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
  § 53
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego.
 3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 3 ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:

1) skład komisji;

 • termin egzaminu poprawkowego;
 • pytania egzaminacyjne;
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.11.
 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 § 54

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Dyrektor do 3 dni od przedłożenia zastrzeżenia rozpatruje wniosek.
 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.4 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania.

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania komisja ustala w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena semestralna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny .
 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego .
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • skład komisji;
 • termin sprawdzianu komisyjnego;
 • zadania sprawdzające;
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocen;

6) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • skład komisji;
 • termin posiedzenia komisji;
 • wynik głosowania;
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2


§ 55

 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza dyrektor zespołu.
 4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do bacznego obserwowania uczniów i właściwego reagowania na wszelkie nieprawidłowe zachowania.
 5. W nagłych przypadkach, gdy nauczyciel musi opuścić salę lekcyjną, opiekę nad uczniami może przejąć pracownik niepedagogiczny.

  § 56

Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania Zespołem można utworzyć stanowiska administracyjno – gospodarcze. Zakres czynności dla tych stanowisk opracowuje dyrektor Zespołu.

§ 57

 1. W zespole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów wyniesie przynajmniej 12.
 2. Inne stanowiska kierownicze może tworzyć dyrektor zespołu za zgodą organu prowadzącego szkolę.
 3. Zakres kompetencji i obowiązków dla stanowisk kierowniczych w zespole określa dyrektor szkoły.
  § 58
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 • kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczyć w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy;
 • przestrzegać przepisów statutowych;
 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • zgłaszać dyrektorowi zauważone usterki;
 • egzekwować przestrzeganie regulaminów;
 • w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu;
 • na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
 • pełnić dyżury zgodnie z opracowanym planem dyżurów;
 • na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub rocznych;
 • uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.
 1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców określone w § 49 ust. 14.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 • prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
 • odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 • dbanie o pomoce naukowe i sprzęt sportowy;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
 • udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
 • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.
 1. Nauczyciel z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora może pełnić funkcję opiekuna projektu edukacyjnego. Opiekun projektu edukacyjnego w szczególności odpowiada za:
 • wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
 • omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu;
 • opracowanie dokumentacji realizacji projektu;
 • prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;
 • monitorowanie realizacji projektu edukacyjnego;
 • ocena projektu przy współpracy nauczycieli, którzy wspomagali jego realizację.
 1. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  § 5 9
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
 • ustalenie zestawów programu nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb nauczania;
 • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
  i eksperymentalnych programów nauczania.
  § 60
 1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
  z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych zespołu.
 4. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
 5. Dobór lub zmiana wychowawcy możliwe są na pisemny wniosek rady rodziców skierowany do dyrektora szkoły.
 6. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor i przedstawia ją na zebraniu rodzicom.
 7. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 • otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 • różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 • ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 • współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
 • włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym;
 • organizuje spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu;
 • na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (klasyfikacją roczną) wychowawca jest zobowiązany do zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nagannej zachowania;
 • W klasie II gimnazjum na początku roku szkolnego najpóźniej do 30 września informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje z Regulaminem realizacji projektów edukacyjnych;
 • prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia w klasie, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem, przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
 • komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania z zachowania;
 • dokonuje wpisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
 • wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach
 • zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego ze statutem zespołu, regulaminem wycieczek i innych imprez

8.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

9.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 61

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.61a
 1. Zgodnie z art.7 ust.1e I 1f Ustawy o systemie oświaty dyrektor zespołu za zgodą organu prowadzącego może zatrudnić nauczyciela – asystenta jeżeli liczba uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest wyższa od 25 uczniów Do zadań nauczyciela – systenta należy:
 • pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłku
 • pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych
 • pomaganie dzieciom w ubieraniu sie I rozbieraniu
 • opieka nad dziećmi podczas zajęć prowadzonych w terenie
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw I zajęć edukacyjnych oraz pomaganie dzieciom pod kierunkiem nauczyciela, podczas ich przeprowadzania;
 • porzadkowanie zabawek I pomocy dydaktycznych;
 • opiekowanie siedziećmi podczas wycieczek, spacerowi zabaw;
 • organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp I p. poż;
 • wykonywanie innych zadan zleconych przez nauczyciela prowadzacego
 • wykonywanie innych zadan zleconych przez dyrektora placówki

 

Rozdział 7

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM


§ 62

 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia osiemnastego roku życia.
 2. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;

2) urodzone w 2009 r.

 1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 2. Do szkoły przyjmuje się dzieci:

1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chrzanowie;

2) w przypadku wolnych miejsc – spoza obwodu, na pisemną prośbę rodziców, zgodnie z zasadami rekrutacji.

 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej przedkładają opinię przedszkolną.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  § 63
 1. Do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chrzanowie przyjmuje się dzieci zamieszkałe w jej obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chrzanowie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) uczęszczanie rodzeństwa do Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie i do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie;

2) zatrudnienie rodzica kandydata w zespole, do którego został złożony wniosek;

3) zatrudnienie rodzica (prawnych opiekunów) na terenie obiektu przy
ul. K. Wyszyńskiego 19 lub w jego pobliżu;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodzica (prawnego opiekuna) w celu zapewnienia mu należytej opieki.

 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 3 przypisuje się odpowiednio:

1) 10 pkt.;

2) 8 pkt.;

3) 6 pkt.;

4) 4 pkt.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione w ust. 3, które spełnia kandydat.
 2. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego postępowania Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chrzanowie nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.
 2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chrzanowie składa się do dyrektora Zespołu od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) i dziecka;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców (prawnych opiekunów);

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej, o ile pracują lub pobierają naukę;

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które rodzic uznaje za istotne, w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.

 1. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 3, odpowiednio:

 1. a) oświadczenie o miejscu pracy,
 2. b) oświadczenie o miejscu realizowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły podstawowej,
 3. c) oświadczenie o możliwość odbioru dziecka przez członków rodziny zamieszkałych na osiedlu, w którym znajduje się zespół.

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 7, odpowiednio:

 1. a) oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie,
 2. b) dokument poświadczający niepełnosprawność: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. c) dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 4. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w dniach od 1 kwietnia do 30 maja.
 8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje kandydata do szkoły podstawowej, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych, listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 4. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. rodzic kandydata może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia decyzji o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.
 5. Uzasadnienie decyzji o odmowie przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 18. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 6. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Do decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
 8. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest organ prowadzący.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.
 2. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chrzanowie.
 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole do czasu zakończenia postępowania administracyjnego lub postępowania przed sądem administracyjnym.
  § 64
 1. Do gimnazjum przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie na podstawie zgłoszenia (prawnych opiekunów).
 2. Do klasy pierwszej mogą być przejęte dzieci spoza obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie na podstawie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) zamieszkanie na terenie Gminy Chrzanów;

2) uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata;

3) wynik sprawdzianu przeprowadzanego na zakończenie klasy szóstej;

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

5) udział w konkursach przedmiotowych;

6) osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Kryteriom, o którym mowa w ust. 3 przypisuje się odpowiednio:

1) zamieszkanie na terenie Gminy Chrzanów – 2 pkt.;

2) uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata – 1 pkt.;

3) liczba punktów ze sprawdzianu – do 40 pkt.;

4) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 6 pkt.;

5) udział w konkursach przedmiotowych – do 8 pkt.;

6) osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 3 pkt.

 1. Kandydat może uzyskać maksymalną liczbę punktów 60. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony ze sprawdzianu, liczbę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 3 mnoży się przez trzy.
 2. Kandydaci są przyjmowani w kolejności od największej łącznej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego postępowania Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.
 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.
  § 64 a
 1. Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:

1) wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez gimnazjum i zawierający:

 1. a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 2. b) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,
 3. c) adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata,
 4. d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,
 5. e) wskazanie kolejności wybranego publicznego gimnazjum;

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; w oryginale, notarialnie poświadczonej   kopii    albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania     administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka      wspólnie z jego rodzicem;

7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) dokument potwierdzający wysokość dochodu;

9) dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora  oświaty.

 1. Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej składa się do Dyrektora według wzoru określonego przez gimnazjum, dostępnego w sekretariacie oraz na stronie internetowej. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty lub oświadczenia wymienione w ust. 1, przy czym świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;

2) oświadczenie rodzica o wysokości dochodu;

3) inne według uznania.

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Małopolski Kurator Oświaty.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Chrzanowa wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.
  § 65
 1. Uczeń ma prawo :

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) do informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez programu nauczania;

4) do informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

7) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, do ochrony i poszanowania jego godności;

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

9) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

10) wiedzy o przepisach normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

11) znajomości praw i procedurach odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw;

12) odpoczynku;

13) do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

14) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce poprzez uczestnictwo w zespołach wyrównawczych;

15) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

17) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

18) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

19) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

20) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
 • angażować się w życie szkoły i na rzecz środowiska;
 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły;
 • nosić identyfikator;
 • wystrzegać się szkodliwych nałogów;
 • naprawić wyrządzone szkody materialne;
 • przestrzegać zasad kultury współżycia;
 • dbać o honor i tradycję szkół wchodzących w skład Zespołu;
 • podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora zespołu, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 • zachować w sprawach spornych możliwości polubownego rozwiązania problemu;
 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społeczne akceptowanie formy;
 • przestrzegać zakazu umieszczania na stronach internetowych treści obraźliwych, szkalujących i ośmieszających dotyczących nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz koleżanek i kolegów;
 • nosić jednolity strój, zgodnie z zasadami określonymi w statucie Zespołu;
 • nie opuszczać terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw;
 • przedstawiać wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie i formie określonym w statucie Zespołu;
 • bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane w plecakach szkolnych, zgodnie z § 85;
 • bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, e- papierosów, spożywania alkoholu, używania środków odurzających i powodujących uzależnienie, a także nie wnosić środków uzależniających na teren szkoły.
  § 66 
 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Terminy związane z wykonywaniem projektów:

1) w grudniu i styczniu odbywać się będą spotkania informacyjne uczniów z opiekunami projektów, na których zespoły ustalą: cele oraz problem, który porusza projekt, scenariusz projektu i harmonogram działań, przydział zadań w zespole i sposób prezentacji projektu;

2) luty, marzec, kwiecień, maj – uczniowie realizują zaplanowane działania i uczestniczą w konsultacjach;

3) czerwiec – prezentacja publiczna i ocena projektu.

 1. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  § 67
 1. W dni uroczyste uczniowie przychodzą w szkolnym stroju galowym – obowiązuje biała lub jasnoniebieska koszula, marynarka lub czarny sweter, spodnie (nie jeansy) dla chłopców, a spódnica dla dziewcząt (te części stroju w kolorze granatowym lub czarnym).
 1. Strój galowy obowiązuje:

1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

2) Uroczystości szkolne: 11 – Listopada, 3 – Maja, Dzień Patrona szkoły;

3) Ślubowanie klas pierwszych;

4) Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III;

5) Wewnątrzszkolne testy kompetencji;

6) Egzaminy gimnazjalne i sprawdzian szóstoklasisty;

7) Święta okolicznościowe.

 1. Codziennym obowiązkowym strojem ucznia jest strój skromny, schludny i estetyczny. W jego skład mgą wchodzić: spodnie, spódnice, sukienki, bluzy, swetry, koszule, marynarki, T shirty w kolorach nie krzykliwych.

4.W szkole nie dozwolone jest noszenie koszulek na ramiączkach odsłaniających brzuchy, plecy, bieliznę osobistą, krótkich spodenek i spódniczek (dozwolona długość to 10 cm nad kolano). Nie nosimy nakryć głowy.

 1. Nie dozwolone jest noszenie ubrań z kontrowersyjnymi napisami i nadrukami.
 1. Do obowiązków ucznia należy codzienne noszenie identyfikatora na każdej lekcji i podczas przerw oraz obuwia zamiennego
 1. Strojem szkolnym może być także obowiązujący dotychczas mundurek.
 1. Jeżeli sytuacja się powtarza nauczyciel zgłasza to dyrektorowi szkoły. Fakt ten zgłaszany jest rodzicom ucznia.
 1. Jednolity strój szkolny obowiązuje we wszystkie dni szkolne z wyjątkiem:

1) dnia rozpoczęcia roku szkolnego – wówczas obowiązuje strój galowy;

2) dnia chłopaka i dzień kobiet;

3) Walentynki;

4) I Dzień Wiosny;

5) Dzień Dziecka, Dzień Sportu;

6) września i czerwca (w tych miesiącach obowiązuje strój skromny, estetyczny i schludny).

 1. Egzekwowanie stroju szkolnego i galowego odbywa się w następujący sposób: w dzienniku będą dokonywane wpisy braku stroju, data i podpis nauczyciela. Strój szkolny sprawdza nauczyciel na pierwszej lekcji w danym dniu, chyba, że jest to lekcja wychowania fizycznego – to wówczas na następnej lekcji .
 1. W szkole nie jest dozwolony makijaż, długie lub malowane na jaskrawo paznokcie, tipsy, koszulki na ramiączkach lub odsłaniające brzuchy i plecy, nakrycia głowy (czapki), krótkie spodenki dla dziewcząt i chłopców.
 1. W szkole obowiązuje zakaz noszenia kolczyków w innym miejscu niż małżowina uszna.
 1. Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta.
 1. Każdy uczeń nosi w widocznym miejscu identyfikator (na lewej stronie powyżej piersi), będący równocześnie kartą upoważniającą do korzystania z biblioteki szkolnej.
 1. Uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
 1. W czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, obowiązuje szkolny strój galowy.
  § 68
 1. Uczeń zespołu ma bezwzględny zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane w plecakach szkolnych.
 2. Nagrywanie dźwięku, obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń multimedialnych jest zabronione, z wyjątkiem celów edukacyjno – wychowawczych po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły .
 1. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w sposób niezakłócający odpoczynku innym, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji, powoduje odbiór telefonu przez nauczyciela i przekazanie go dyrektorowi szkoły. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia u dyrektora szkoły.
  § 69
 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za :

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę.

 1. Nagrody przyznaje wychowawca, nauczyciel lub dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
 • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
 • pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
 • dyplom;
 • wniosek o stypendium naukowe lub artystyczne do organu prowadzącego
 • nagrody rzeczowe;
 • znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców zespołu.
  § 70
 1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

1) upomnienie wychowawcy wobec oddziału,

2) nagana wychowawcy,

3) upomnienie Dyrektora,

4) nagana Dyrektora,

5) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału szkoły w Zespole Szkół,

6) przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z ust. 3.

1a. W szczególnych przypadkach niewłaściwych zachowan naruszających przepisy statutu Rada Pedagogiczna decyduje o stopniu kary

 1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać, również za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.

2a. Dyrektor szkoły utrzymuje, zmienia lub odstępuje od nałożonej kary i powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców i ucznia o sposobie rozpatrzenia odwołania.

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 • notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane
  w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
 • zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
 • dopuszcza się czynów łamiących prawo np: kradzieże, wymuszanie, zastraszenie.
 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum skreśla ucznia z listy uczniów, gdy ten ukończył 18 lat i nie rokuje nadziei na ukończenie szkoły (nie realizuje obowiązku szkolnego).

 § 71

 1. Ustala się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
 • złożenie skargi przez ucznia, rodziców lub opiekunów dziecka odbywa się w formie   pisemnej lub ustnej skierowanej do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły;
 • niezwłocznie po przyjęciu skargi nauczyciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły;
 • dyrektor podejmuje zgodnie z przepisami prawa czynności wyjaśniające.
 1. Dyrektor po wnikliwym zbadaniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców i ucznia o sposobie rozpatrzenia skargi.

 

Rozdział 8

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

§ 72

 1. Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:

1) na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziale czynności lub nauczycielowi zastępującemu;

2) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych oraz na przerwach międzylekcyjnych nauczycielowi pełniącemu dyżury na korytarzach szkolnych;

3) dyżury nauczycieli prowadzone są w okresie wiosenno – jesiennym na boisku szkolnym. Dokładny termin podaje dyrektor szkoły zarządzeniem.

 1. Szczegółowe zasady pełnienia w szkole przez nauczycieli dyżurów określa regulamin.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, a w szczególności bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek i teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym – nadzorem kamer;

1) monitoring wizyjny nie obejmuje sal do zajeć dydaktyczno – wychowawczych;

2) monitoring wizyjny stanowi środek uzupełniający i wspierający istniejący w szkole system dyżurów i obowiązujących system procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w zespole;

3) rejestrator i podgląd kamer znajduje się na portierni szkolnej.

 1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniom nie wolno nosić dziennika. Przeglądać znajdujące się w dzienniku wpisy można wyłącznie za zgodą i w obecności pracowników pedagogicznych szkoły.
 2. Dyrektor zespołu jest zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku ćwiczeń ewakuacyjnych uczniów i pracowników zespołu, zgodnie z obowiązującym planem ewakuacyjnym.
  § 73
 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć imprez i wycieczek poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele organizatorzy mogą korzystać w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa regulamin.
 4. Maksymalną liczbę uczniów przypadającą na jednego opiekuna podczas organizacji wycieczek określa dyrektor zespołu:

1) podczas wycieczek na ternie tej samej miejscowości – 30 uczniów;

2) podczas wycieczek poza jej terenem – 20 uczniów.

 1. Na terenie szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych, zielonych szkół, rajdów, zawodów sportowych oraz innych imprez obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, palenia papierosów, e – papierosów picia alkoholu, używania środków odurzających i powodujących uzależnienia.
  § 74
 1. Rodzice piszą wnioski o usprawiedliwienia i zwolnienia w zeszycie informacji z rodzicami ucznia podając konkretną datę i godzinę zwolnienia.
 1. Nie będą respektowane wnioski o usprawiedliwienia i zwolnienia na luźnych kartkach oraz takie, które dotyczą nieobecności nie usprawiedliwionych w wyznaczonym terminie.
 1. Wnioski o usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
 1. Ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić oraz dyrektor szkoły. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie wniosku od rodziców.
 1. Zwolnienie ucznia z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali.

 

 1. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
 1. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w bibliotece.

 

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 75

Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym .

§ 76

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.§ 77
 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.
 2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
 3. Dyrektor zespołu każdorazowo po nowelizacji Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu
  i podaje go do publicznej wiadomości.
Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej