Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 20a – 20h Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie

1. Do Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Chrzanowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie.

2. Warunkiem przyjęcia kandydata do gimnazjum jest świadectwo ukończenia przez niego szkoły podstawowej i przystąpienie do sprawdzianu po szkole podstawowej.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do pierwszej klasy , na prośbę rodziców, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

4. W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chrzanowie powołuje komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. Wyniki rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się:

  1. w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie szóstej szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami zewnętrznego sprawdzianu najwyższą liczbę punktów
  2. liczbę punktów oblicza się sumując: średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, liczba punktów ze sprawdzianu, liczba punktów za osiągnięcia wpisane na świadectwie: za każde 5 pkt.

6. Kandydatów do klas sportowych, autorskich przyjmuje się na podstawie sprawdzianu kierunkowych uzdolnień (predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.

7. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor gimnazjum może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 5.

9. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy gimnazjum należy złożyć w terminie od 18 marca do 15 kwietnia 2016 r.

10. Listy przyjętych do klasy pierwszej podane zostaną w terminie do 10 lipca 2016 r.

11. Inne wymagane dokumenty kandydaci dostarczają w terminie do 30 czerwca 2016 r. tj:

  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej
  3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
  4. karta zdrowia

12. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 roku życia.

Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej